Disclaimer

1) Akkoordverklaring
Het openen en doorbladeren (‘browsen’) van deze website van Meeuwse Handelsonderneming bv of het gebruiken en/of downloaden van informatie van voornoemde website betekent dat u akkoord gaat met de hieronder omschreven gebruiksvoorwaarden.

2) Doel van de website

Alle informatie en materialen, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, software, teksten, data, grafische voorstellingen, afbeeldingen, geluiden, video’s, logo’s, iconen of htmlcode, (verder: de ‘Content’) die zich op de website van Meeuwse Handelsonderneming bv bevinden, worden uitsluitend ter beschikking gesteld voor informatieve doeleinden en dienen niet te worden geïnterpreteerd als een commerciële aanbieding, een licentie of een advies-, vertrouwens- of professionele relatie tussen u en Meeuwse Handelsonderneming bv. De Content van deze site dient niet te worden beschouwd als een vervanging van uw onafhankelijk onderzoek.

3) Links naar websites van derden
Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend aangeboden uit oogpunt van gebruikersgemak en impliceren niet dat Meeuwse Handelsonderneming bv de gelinkte sites goedkeurt of onderschrijft, zelfs al bevatten deze sites het logo van Meeuwse Handelsonderneming bv, aangezien Meeuwse Handelsonderneming bv geen zeggenschap heeft over de inhoud van dergelijke sites. Derhalve kan Meeuwse Handelsonderneming bv niet verantwoordelijk worden gesteld voor de Content van gelinkte sites of de links die zich daarop bevinden.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Meeuwse Handelsonderneming bv is het u niet toegestaan op een website een koppeling naar een pagina van de website van Meeuwse Handelsonderneming bv te creëren, en u onderkent dat het koppelen van de website van Meeuwse Handelsonderneming bv aan andere websites (‘framing’) of soortgelijke handelingen verboden zijn.

4) Intellectueel eigendom
Deze website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en is het exclusieve eigendom van Meeuwse Handelsonderneming bv.  De Content op deze website wordt beschermd door intellectueel eigendomsrecht en blijft eigendom van Meeuwse Handelsonderneming bv of derden.
U mag de Content gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden overeenkomstig de wettelijke bepalingen met betrekking tot intellectueel eigendomsrecht. Ieder ander gebruik of andere wijziging van de Content op de website van Meeuwse Handelsonderneming bv zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Meeuwse Handelsonderneming bv is verboden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook maar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Meeuwse Handelsonderneming bv.
5) Auteursrechten derden

Via onze website kunnen verwijzingen worden geplaatst naar andere websites of documenten, die elders via het internet vrij toegankelijk zijn. Meeuwse Handelsonderneming bv  doet er alles aan om auteursrechten van anderen te beschermen. Meeuwse Handelsonderneming bv plaatst geen documenten of andere materialen, zoals wetenschappelijke artikelen of (delen van boeken), waarvan bekend dat deze alleen tegen betaling te verkrijgen zijn, bijvoorbeeld via de uitgever van medisch wetenschappelijke periodieken. Mocht er ondanks alle zorgvuldigheid die hierbij betracht wordt, toch onduidelijkheid bestaan, kunt u hierover met ons contact opnemen via: info@meeuwse-goes.coml.

6) Garantie en aansprakelijkheid

Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, kan voor eventuele fouten en onvolledigheden in de informatie, nog voor de beschikbaarheid van de website of onderdelen daarvan niet worden ingestaan en aanvaarden de samensteller(s), (eind)redacteur(en), en Meeuwse Handelsonderneming bv deswege geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele voorkomende fouten en/of onvolledigheden.
De content op de website van Meeuwse Handelsonderneming bv wordt verstrekt ’as is’ en zonder enige garantie, zulks voor zover toegestaan ingevolge toepasselijke wetgeving. Hoewel Meeuwse Handelsonderneming bv redelijkerwijs alles in het werk zal stellen om betrouwbare Content via de website van Meeuwse Handelsonderneming bv te verstrekken, garandeert Meeuwse Handelsonderneming bv niet dat deze website vrij is van onnauwkeurigheden, fouten en/of omissies, virussen, worms, Trojaanse paarden en dergelijke of dat de Content op deze website zich leent voor uw specifieke gebruik of up-to-date is, en Meeuwse Handelsonderneming bv behoudt zich het recht voor de Content op ieder gewenst moment zonder kennisgeving te wijzigen. Meeuwse Handelsonderneming B.V. geeft geen enkele garantie voor enig resultaat verkregen door middel van het gebruik van enig onderdeel van de Content op deze website. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie.
De Content op deze site vormt geen uitbreiding of aanpassing van de eventueel als gevolg van een contractuele relatie met Meeuwse Handelsonderneming B.V. op u van toepassing zijnde garantie.
Meeuwse Handelsonderneming bv is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of bijkomende schade, met inbegrip van doch niet beperkt tot winstderving of verlies van inkomsten, onderbreking van de bedrijfsvoering en/of gegevensverlies als gevolg van of in verband met het gebruik van, het onvermogen tot gebruik van, of het als uitgangspunt gebruiken van de Content op deze site of een gelinkte site.

7) Gebruikersreacties
Meeuwse Handelsonderneming bv is op geen enkele wijze verplicht de informatie die u naar de website van Meeuwse Handelsonderneming bv stuurt te controleren.
U garandeert dat alle informatie, materialen (onder de term ‘materialen’ worden begrepen alle projecten, bestanden of andere aanhangsels die naar ons worden verzonden) en reacties anders dan persoonsgegevens die u via de website naar Meeuwse Handelsonderneming bv verstuurt ,geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of enige andere toepasselijke wet. Dergelijke informatie, materialen of reacties zullen als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten worden behandeld. Door het inzenden van informatie, materialen of reacties geeft u Meeuwse Handelsonderneming bv een onbeperkte en onherroepelijke licentie op dergelijke informatie, materialen of reacties, met inbegrip van alle daaraan ten grondslag liggende ideeën, concepten en knowhow, te gebruiken, uit te voeren, af te beelden, aan te passen en te verzenden. Meeuwse Handelsonderneming bv behoudt zich het recht voor dergelijke informatie, materialen of reacties te gebruiken op iedere door Meeuwse Handelsonderneming bv wenselijk geachte wijze.

8) Toepasselijk recht - schendbaarheid

Op alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Middelburg.
Ingeval een bepaling van de gebruiksvoorwaarden door een rechtbank onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dit de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet laten.

9) Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden
Meeuwse Handelsonderneming bv behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden ingevolge welke deze website wordt aangeboden op ieder gewenst moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Wanneer u gebruik maakt van deze site bent u automatisch gebonden aan deze wijzigingen en behoort u de gebruiksvoorwaarden regelmatig door te lezen.

Opmerkingen, aanvullingen of andere zaken naar aanleiding van deze website kunnen onder de aandacht gebracht worden bij Meeuwse Handelsonderneming bv.


Bezoekadres

Albert Plesmanweg 6
4462 GC Goes

emailadres

info@meeuwse-goes.com

Telefoon en Fax

T:0113-212620
F:0113-232214

K.v.K.

22029945 te Middelburg

Openingstijden

    maandag t/m vrijdag

    7.30 - 17.00 uur

    zaterdag en zondag gesloten

 

Routebeschrijving

Routebeschrijving